พฤษภาคม, 2021

01พ.ค.9:00 น.16:00 น.งานวันครบรอบ 31 ปี ของการก่อตั้งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติกำหนดการงานวันครบรอบ 31 ปีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง“ความงอกงามของเมล็ดพันธ์แห่งการรับใช้สังคมของศิษย์เก่าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ” วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

รายละเอียดของกิจกรรม

เวลา                        หัวข้อสัมมนา

09.00 – 09.15 น.       เปิดการสัมมนา Opening Remark

โดย ดร.นุชนาฎ ยูฮันเงาะ คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม

09.15 – 10.00 น.        ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “เมล็ดพันธุ์แห่งการรับใช้สังคม”

โดย ดร.สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์    

10.00 – 12.00 น.        เสวนาเรื่อง 31 ปีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมกับเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งการรับใช้สังคม        โดย     

 1. นางรัศมี สุวรรณหงษ์   ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ
 2. นางกนกรัตน์  เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
 3. นางสาววิจิตรา รชตะนันทิกุล ที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 4. นางสาวศศิวรรณ ทรงบัณฑิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี
 5. พ.ต.ท.องอาจ ศรีทอง สวป.สภ.พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563
 6. ดร. สุชญา เฑียรแสงทอง ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ดำเนินรายการโดย

 • ดร. กฤตวรรณ สาหร่าย  รองคณบดี
 • รศ.ดร.จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

13.00 – 16.00 น.     กิจกรรม  “ศิลปะบำบัดเพื่อเยียวยาเมล็ดพันธ์แห่งสังคมสงเคราะห์”

                              ดำเนินการโดย  โสภา อ่อนโอภาส และ จารีดี พิณทอง

16.00 น.                 ปิดงาน

เวลา

(เสาร์) 9:00 น. - 16:00 น.

Customer Reviews

Average User Rating:
0
5
0votes
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
0
0%

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  ขอขอบคุณที่ส่งความคิดเห็น
  th Thai
  X
  X
  ยินดีต้อนรับสู่ คณะสังคมสงเคราะห์ฯ ม.หัวเฉียว
  X