Graduate Admission

คณะมีการจัดการสอนที่สูงกว่าปริญญาตรี 2 ระดับ คือ ระดับปริญญาโท และรดับปริญญาเอก

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา :

ติดต่อสอบถาม

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ชั้น 3 อาคารเรียน [GPS : 13.6145968, 100.75882352] [โทรสาร 02-3126418] [line : @757bfewx]

คุณสมบัติของผู้สมัคร : PhD

คุณสมบัติผู้สมัครเรียนระดับปริญญาเอก

คุณสมบัติของผู้สมัคร : MSW

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครเรียนระดับปริญญาโท

การสมัครเข้าศึกษา :

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การบริหารสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (สส.ม.) การบริหารสวัสดิการสังคม