เรียนสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เรียนที่

Faculty of Social Work and Social Welfare : HCU

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

About us

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม

1. หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต : Bachelor of Social Work Program
เน้นให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ปฏิบัติงานตรง จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร จำนวน 138 หน่วยกิต ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร โดยประมาณ 299,950 บาท

2. หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสวัสดิการสังคม : Master of Social Work Program in Social Welfare Administration
เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถพัฒนาองค์ความรู้โดยการวิจัยค้นคว้า และมีคุณลักษณะของความสามารถในการพัฒนาระบบ มาตรการ กลไก และการประกันคุณภาพการจัดสวัสดิการสังคม จำนวนหน่วยกิต 36 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร โดยประมาณ 200,000 บาท

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสวัสดิการสังคม : Doctor of Philosophy Program in Social Welfare Administration
เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถพัฒนาองค์ความรู้โดยการวิจัยค้นคว้าในระดับสูง และมีคุณลักษณะของความเป็นผู้รู้แบบบูรณาการ เพื่อการเป็นผู้นําในการพัฒนาสังคม ประเทศชาติสู่ระดับสากล จํานวนหน่วยกิตทเรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร โดยประมาณ 453,600 บาท

Programs

หลักสูตร

ปริญญาตรี

สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (สส.บ.)

Bachelor of Social Work (B.S.W.)

ปริญญาโท

สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารสวัสดิการสังคม) (สส.ม)

Master of Social Work (Social Welfare Administration) (M.S.W.)

ปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารสวัสดิการสังคม) (ปร.ด.)

Doctor of Philosophy (Social Welfare Administration)(Ph.D.)

Success Stories

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม (Faculty of Social Work and Social Welfare) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (HuachiewChalermprakiet University) ได้ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533

บัณฑิตปริญญาตรี
0
ระดับมหาบัณฑิต
0
ระดับดุษฎีบัณฑิต
0

Staff

บุคคลากร

อาจารย์ ดร.กฤตวรรณ สาหร่าย

อาจารย์ ดร.กฤตวรรณ สาหร่าย

รองคณบดี ประธานหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต
รศ.ดร.จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร

รศ.ดร.จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร

ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ผศ.ดร.พรรณปพร ลีวิโรจน์

ผศ.ดร.พรรณปพร ลีวิโรจน์

ประธานหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
ผศ.ดร.อารีนา เลิศแสนพร

ผศ.ดร.อารีนา เลิศแสนพร

กลุ่มวิชากระบวนการยุติธรรม
อาจารย์ ดร.ศิริพร เกื้อกูลนุรักษ์

อาจารย์ ดร.ศิริพร เกื้อกูลนุรักษ์

กลุ่มวิชากระบวนการยุติธรรม
อาจารย์นวลใย วัฒนกูล

อาจารย์นวลใย วัฒนกูล

กลุ่มวิชาครอบครัวและเด็ก
อาจารย์ ดร.น้ำผึ้ง มีศิล

อาจารย์ ดร.น้ำผึ้ง มีศิล

กลุ่มวิชา ครอบครัวและเด็ก
นิภาพร พรมรักษ์

นิภาพร พรมรักษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ

Events

กิจกรรมของคณะเรา