หลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Social Work  Program

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  สส.บ.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Social Work
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.S.W.

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ปฏิบัติงานตรง

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต 148 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 302,950 บาท
ชั้นปีที่ 1 ภาค 1 ค่าเทอม 37,300 บาท ภาค 2 ค่าเทอม 29,900 บาท
ชั้นปีที่ 2 ภาค 1 ค่าเทอม 36,050 บาท ภาค 2 ค่าเทอม 33,200 บาท ภาคฤดูร้อน 12,950 บาท (ฝึกภาคปฏิบัติ 1)
ชั้นปีที่ 3 ภาค 1 ค่าเทอม 39,850 บาท ภาค 2 ค่าเทอม 37,100 บาท ภาคฤดูร้อน 19,250 บาท (ฝึกภาคปฏิบัติ 2)
ชั้นปีที่ 4 ภาค 1 ค่าเทอม 32,950 บาท ภาค 2 ค่าเทอม 24,400 บาท

สมัครเรียน
รายละเอียดหลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร 25560731103276
ภาษาไทย     :  หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารสวัสดิการสังคม
ภาษาอังกฤษ :  Master of  Social Work Program in Social Welfare Administration

2. ชื่อปริญญา และสาขาวิชา

ชื่อภาษาไทย ชื่อเต็ม : สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารสวัสดิการสังคม)
ชื่อย่อ : สส.ม. (การบริหารสวัสดิการสังคม)
ชื่อภาษาอังกฤษชื่อเต็ม : Master of Social Work (Social Welfare Administration)
ชื่อย่อ : M.S.W. (Social Welfare Administration)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ

วิชาเอกสาขาการบริหารสวัสดิการสังคม เป็นหลักสูตรผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ ในการบริหารสวัสดิการสังคม  มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถพัฒนาองค์ความรู้โดยการวิจัยค้นคว้า และมีคุณลักษณะของความสามารถในการพัฒนาระบบ มาตรการ กลไก และการประกันคุณภาพการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ควรได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต 48 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 214,500 บาท
ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ค่าเทอม 55,850 บาท ภาคการศึกษาที่ 2 ค่าเทอม 46,000 บาท ภาคฤดูร้อน 15,000 บาท
ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ค่าเทอม 48,650 บาท ภาคการศึกษาที่ 2 ค่าเทอม 28,000 บาท

สมัครเรียน
รายละเอียดหลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร   25540731103871
ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสวัสดิการสังคม
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Social Welfare Administration

2. ชื่อปริญญา

ภาษาไทย : ชื่อเต็ม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารสวัสดิการสังคม)
ชื่อย่อ : ปร.ด. (การบริหารสวัสดิการสังคม)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  : Doctor of Philosophy (Social Welfare Administration)
ชื่อย่อ : Ph.D. (Social Welfare Administration)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

วิชาเอกสาขาการบริหารสวัสดิการสังคม เป็นหลักสูตรผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความพร้อมในการสร้างสรรค์การบริหารและการพัฒนานโยบายสวัสดิการสังคม เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถพัฒนาองค์ความรู้โดยการวิจัยค้นคว้าในระดับสูง และมีคุณลักษณะของความเป็นผู้รู้แบบบูรณาการเพื่อการเป็นผู้นำในการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ สู่ระดับสากล

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต 48 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 397,600 บาท
ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ค่าเทอม 33,000 บาท ภาคการศึกษาที่ 2 ค่าเทอม 68,000 บาท
ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ค่าเทอม 68,200 บาท ภาคการศึกษาที่ 2 ค่าเทอม 68,000 บาท
ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ค่าเทอม 68,200 บาท ภาคการศึกษาที่ 2 ค่าเทอม 83,000 บาท

สมัครเรียน
รายละเอียดหลักสูตร

ข่าวสารการรับสมัครงาน

นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานในหน่วยงาน สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
────
นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานในหน่วยงาน สังกัดกระทรวงยุติธรรม
────
นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานในหน่วยงาน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
────
นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานในหน่วยงาน สังกัดกรุงเทพมหานคร
────
นายทหารสังคมสงเคราะห์ ประจำโรงพยาบาล ในสังกัด กระทรววงกลาโหม
────
นายตำรวจสังคมสงเคราะห์ ประจำโรงพยาบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
────
นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานในหน่วยงาน องค์กรพัฒนาเอกชน / องค์กรการกุศล / องค์กรนานาชาติ

โพสต์ความเคลื่อนไหว (กรุณา Sign In) : Activity

สมาชิกเว็บ : Members

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวฯ

X
ยินดีต้อนรับสู่ [ Welcome to ] คณะสังคมสงเคราะห์ฯ ม.หัวเฉียว
X