หลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Social Work  Program

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  สส.บ.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Social Work
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.S.W.

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ปฏิบัติงานตรง

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต 148 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 302,950 บาท
ชั้นปีที่ 1 ภาค 1 ค่าเทอม 37,300 บาท ภาค 2 ค่าเทอม 29,900 บาท
ชั้นปีที่ 2 ภาค 1 ค่าเทอม 36,050 บาท ภาค 2 ค่าเทอม 33,200 บาท ภาคฤดูร้อน 12,950 บาท (ฝึกภาคปฏิบัติ 1)
ชั้นปีที่ 3 ภาค 1 ค่าเทอม 39,850 บาท ภาค 2 ค่าเทอม 37,100 บาท ภาคฤดูร้อน 19,250 บาท (ฝึกภาคปฏิบัติ 2)
ชั้นปีที่ 4 ภาค 1 ค่าเทอม 32,950 บาท ภาค 2 ค่าเทอม 24,400 บาท

สมัครเรียน
รายละเอียดหลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร 25560731103276
ภาษาไทย     :  หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารสวัสดิการสังคม
ภาษาอังกฤษ :  Master of  Social Work Program in Social Welfare Administration

2. ชื่อปริญญา และสาขาวิชา

ชื่อภาษาไทย ชื่อเต็ม : สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารสวัสดิการสังคม)
ชื่อย่อ : สส.ม. (การบริหารสวัสดิการสังคม)
ชื่อภาษาอังกฤษชื่อเต็ม : Master of Social Work (Social Welfare Administration)
ชื่อย่อ : M.S.W. (Social Welfare Administration)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ

วิชาเอกสาขาการบริหารสวัสดิการสังคม เป็นหลักสูตรผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ ในการบริหารสวัสดิการสังคม  มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถพัฒนาองค์ความรู้โดยการวิจัยค้นคว้า และมีคุณลักษณะของความสามารถในการพัฒนาระบบ มาตรการ กลไก และการประกันคุณภาพการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ควรได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต 48 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 214,500 บาท
ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ค่าเทอม 55,850 บาท ภาคการศึกษาที่ 2 ค่าเทอม 46,000 บาท ภาคฤดูร้อน 15,000 บาท
ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ค่าเทอม 48,650 บาท ภาคการศึกษาที่ 2 ค่าเทอม 28,000 บาท

สมัครเรียน
รายละเอียดหลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร   25540731103871
ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสวัสดิการสังคม
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Social Welfare Administration

2. ชื่อปริญญา

ภาษาไทย : ชื่อเต็ม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารสวัสดิการสังคม)
ชื่อย่อ : ปร.ด. (การบริหารสวัสดิการสังคม)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  : Doctor of Philosophy (Social Welfare Administration)
ชื่อย่อ : Ph.D. (Social Welfare Administration)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

วิชาเอกสาขาการบริหารสวัสดิการสังคม เป็นหลักสูตรผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความพร้อมในการสร้างสรรค์การบริหารและการพัฒนานโยบายสวัสดิการสังคม เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถพัฒนาองค์ความรู้โดยการวิจัยค้นคว้าในระดับสูง และมีคุณลักษณะของความเป็นผู้รู้แบบบูรณาการเพื่อการเป็นผู้นำในการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ สู่ระดับสากล

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต 48 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 397,600 บาท
ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ค่าเทอม 33,000 บาท ภาคการศึกษาที่ 2 ค่าเทอม 68,000 บาท
ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ค่าเทอม 68,200 บาท ภาคการศึกษาที่ 2 ค่าเทอม 68,000 บาท
ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ค่าเทอม 68,200 บาท ภาคการศึกษาที่ 2 ค่าเทอม 83,000 บาท

สมัครเรียน
รายละเอียดหลักสูตร

ข่าวสารการรับสมัครงาน

นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานในหน่วยงาน สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
────
นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานในหน่วยงาน สังกัดกระทรวงยุติธรรม
────
นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานในหน่วยงาน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
────
นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานในหน่วยงาน สังกัดกรุงเทพมหานคร
────
นายทหารสังคมสงเคราะห์ ประจำโรงพยาบาล ในสังกัด กระทรววงกลาโหม
────
นายตำรวจสังคมสงเคราะห์ ประจำโรงพยาบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
────
นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานในหน่วยงาน องค์กรพัฒนาเอกชน / องค์กรการกุศล / องค์กรนานาชาติ

สมาชิกที่ใช้งานล่าสุด : Recently Active Members

Profile picture of สมศักดิ์ นัคลาจารย์
Profile picture of 630223
Profile picture of supaanong
Profile picture of สิริณัฏฐ์
Profile picture of จีรีนาถ
Profile picture of ปัณฑิตา
Profile picture of 630309
Profile picture of จิรเมธ
Profile picture of Punyawee Sriwarisarn
Profile picture of Pimpichaya
Profile picture of พัณวสา
Profile picture of jidapa
Profile picture of Nattharika
Profile picture of chiralak630886
โพสต์ความเคลื่อนไหว (กรุณา Sign In) : Activity

สมาชิกเว็บ : Members

 • Profile picture of สมศักดิ์ นัคลาจารย์
  ใช้งานล่าสุด 3 วัน, 15 ชั่วโมง ผ่านมา
 • Profile picture of 630223
  ใช้งานล่าสุด 2 สัปดาห์, 3 วัน ผ่านมา
 • Profile picture of supaanong
  ใช้งานล่าสุด 5 เดือน, 2 สัปดาห์ ผ่านมา
 • Profile picture of สิริณัฏฐ์
  ใช้งานล่าสุด 5 เดือน, 3 สัปดาห์ ผ่านมา

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวฯ

th Thai
X
X
ยินดีต้อนรับสู่ คณะสังคมสงเคราะห์ฯ ม.หัวเฉียว
X