ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรในระดับปริญญาตรี

หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

กลุ่มวิชาสังคมสงเคราะห์ 4 ด้าน :

ติดต่อสอบถาม

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ชั้น 3 อาคารเรียน [GPS : 13.6145968, 100.75882352] [โทรสาร 02-3126418] [line : @757bfewx]

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

มหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาตาม ประกาศของมหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร :

จำนวนหน่วยกิต 138 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 4 ปี ประมาณ 299,950 บาท

การสมัครเข้าศึกษา :

ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา สามารถสมัครได้ 2 รูปแบบ