อาจารย์ ดร.กฤตวรรณ สาหร่าย

อาจารย์ ดร.กฤตวรรณ สาหร่าย

รองคณบดี ประธานหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต

tha_xx@hotmail.com

About

รองคณบดี คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Education

  • ปริญญาตรี ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  • ปริญญาโท สส.ม. (บูรณาการนโยบายสวัสดิการสังคม) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  • ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชานโยบายและการบริหารงานสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวฯ