อาจารย์ ดร.กฤตวรรณ สาหร่าย

อาจารย์ ดร.กฤตวรรณ สาหร่าย

รองคณบดี ประธานหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต
รศ.ดร.จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร

รศ.ดร.จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร

ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ผศ.ดร.พรรณปพร ลีวิโรจน์

ผศ.ดร.พรรณปพร ลีวิโรจน์

ประธานหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
ผศ.ดร.อารีนา เลิศแสนพร

ผศ.ดร.อารีนา เลิศแสนพร

กลุ่มวิชากระบวนการยุติธรรม
อาจารย์ ดร.ศิริพร เกื้อกูลนุรักษ์

อาจารย์ ดร.ศิริพร เกื้อกูลนุรักษ์

กลุ่มวิชากระบวนการยุติธรรม
อาจารย์นวลใย วัฒนกูล

อาจารย์นวลใย วัฒนกูล

กลุ่มวิชาครอบครัวและเด็ก