ผศ.ดร.พรรณปพร ลีวิโรจน์

ผศ.ดร.พรรณปพร ลีวิโรจน์

ประธานหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต

da_ree@hotmail.com

About

อาจารย์ประจำ ประธานหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต กลุ่มวิชาสังคมสงเคราะห์การแพทย์

Education

  • ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์อนามัย โรงเรียนผดุงครรภ์อนามัย โรงพยาบาลหัวเฉียว
  • ปริญญาโท คศ.บ.(พัฒนาการเด็กและครอบครัว) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ปริญญาโท สส.ม. (พัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา ม.บูรพา