การจัดการความรู้เรื่อง ความสำคัญของการฝึกภาคปฎิบัติที่มีต่อนักศึกษาสังคมสงเคราะห์