โครงการศึกษาดูงานและสัมมนาในหน่วยงานยุติธรรม

รายวิชา SW2002 การศึกษาดูงานและสัมมนาทางสังคม
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2566
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

หลกัการและเหตุผล
ด้วยคณะสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม เปิ ดสอนรายวิชา SW2002 การดูงานและสัมมนา จำนวน 2 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2566 ในรายวิชานี้จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการจัดการเรียนรู้สภาพการปฏิบัติงาน และการให้บริการในหน่วยงานสังคม สงเคราะห์และสวัสดิการสังคม สามารถนาผลจากการศึกษาดูงานมาจัดกระบวนการเรียนรู้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สรุปบทเรียน เสริมสร้างความเข้าใจและทัศนคติต่อวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในลกัษณะต่างๆ ได้แก่ สังคมสงเคราะห์การแพทย์ สังคมสงเคราะห์ครอบครัวและเด็ก สังคมสงเคราะห์กระบวนการยุติธรรม และสังคมสงเคราะห์สาธารณภัย ดังนั้น ในกระบวนการศึกษาดูงานคร้ังนี้ทางคณะผจู้ดักิจกรรมไดเลือกหน่วยงานยุติธรรมเพื่อศึกษาดูงาน คือศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา 100 หมู่ 14 ซอยเทศบาลบางปู 119 ถนนสุขุมวิท ตำบลปางปลาและบางพลี สมุทรปราการ 10540

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ศึกษาหาความรู้ สร้างความเข้าใจเรื่องรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์กร สภาพการทำงาน การบริหารจัดการ และการให้บริการขององค์กรที่เข้าศึกษาดูงาน รวมถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
  2. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและทัศนคติต่อวิชาชีพสังคมสงเคราะห์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ตามลักษณะงานด้านการยุติธรรม

Loading