การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัย เรื่อง “การวิจัยเพื่อการปรับปรุงนโยบายและการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมให้มีประสิทธิภาพ” วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น.