แบบรายงานการเลือกหน่วยงานฝึกภาคปฏิบัติ 3 ภาค 1/2566