คณะกรรมการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม และการดำเนินกิจกรรม 7 ส.