การศึกษาดูงานสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

การศึกษาดูงานสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
รายวิชา SW2002 การศึกษาดูงานและสัมมนาทางสังคม
คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ละสวสัดิการสงัคม
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2566

ผ้รูบัผิดชอบโครงการ กลุ่มที่ 4 ครอบครัวและเด็ก ชั้นปีที่ 2

หลักการและเหตุผล
ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 คณะสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม เปิดสอนรายวิชา SW2002 การศึกษาดูงานและสัมมนาทางสังคม โดยกลุ่มที่ 4 ครอบครัวและเด็ก ได้รับมอบหมาย ให้ดำเนินการจัดโครงการศึกษาดูงานสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้และหาประสบการณ์จากสถานสงเคราะห์เด็กหญิง บ้านราชวิถี นำมาถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการในแต่ละหน่วยงาน โครงการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ มีการพัฒนาตนเอง ได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย แลกเปลี่ยนแนวคิด นำกิจกรรมมาปรับปรุงให้สอดคล้องกับบทเรียนให้ได้รับประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้นักศึกษาน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาพัฒนาการเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  2. เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในเชิงสร้างสรรค์ นำประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาปรับใช้ในการเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Loading