โครงการศึกษาดูงานสังคมสงเคราะห์สาธารณภัย

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9:00-12:00
ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร

ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มที่ 3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  1. นายวายุพัชร ประกอบกิจ หัวหน้าโครงการ
  2. นายวรภพ สร้อยสน คณะทำงาน
  3. นางสาวอรณิชา อ้นลา คณะทำงาน
  4. นางสาวญาณศา แจ้งกมลกุลชัย คณะทำงาน
  5. นางสาวนิติพร ลาภา คณะทำงาน
  6. นาวสาวเมธาพร ทับทิมชูสุวรรณ์ เลขานุการโครงการ
  7. นางสาวณัฏณิชา ชื่นเชื่อม รองเลขานุการโครงการ

หลักการและเหตุผล
ในภาคเรียนที่ 1คณะสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม เปิดสอนรายวิชา SW2002 การศึกษาดูงานและสัมมนาทางสังคม โดยกลุ่มที่ 3 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้นปีที่ 2 ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดโครงการศึกษาดูงานกระบวนการสาธารณภัย ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์และบทเรียนให้นักศึกษาในการศึกษาดูงานในอนาคตได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติ
โครงการศึกาษาดูงานในครั้งนี้ ทำให้นึกศึกษาได้พัฒนาตนเอง ได้รับประสบการณ์
ที่หลากหลาย และสามารถนำความรู้จากกิจกรรมมาปรับปรุงให้สอดคล้องกับบทเรียนทำให้มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลมากขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ไปพัฒนาหรือต่อยอดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.เพื่อให้ลงมือปฏิบัติจริงและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานสังคมสงเคราะห์ได้

Loading