อาจารย์ ดร.นุชนาฎ ยูฮันเงาะ

อาจารย์ ดร.นุชนาฎ ยูฮันเงาะ

คณบดี

yunutchanat@gmail.com

About

คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ลำดับที่ 5 (ปัจจุบัน)

Education

  • ปริญญาตรี สส.บ. สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (เกยรตินิยมอันดับ 1)
  • ปริญญาโท สส.ม. สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาเอก ปร.ด. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Loading