อาจารย์ ดร.ศิริพร เกื้อกูลนุรักษ์

อาจารย์ ดร.ศิริพร เกื้อกูลนุรักษ์

กลุ่มวิชากระบวนการยุติธรรม

siriporn5633@yahoo.com

About

อาจารย์ประจำ คณะกรรการบริหารหลักสูตร กลุ่มวิชากระบวนการยุติธรรม

Education

  • ปริญญาตรี สส.บ. สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  • ปริญญาโท สค.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์