รศ.ดร.จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร

รศ.ดร.จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร

ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

jaturong22@gmail.com

About

ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสวัสดิการสังคม

Education

  • ปริญญาตรี ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) ศิลปะศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปริญญาโท ศม. (เศรษฐศาสตร์การเมือง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาเอก ปรด. (สหวิทยาการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์