อาจารย์สมศักดิ์ นัคลาจารย์

อาจารย์สมศักดิ์ นัคลาจารย์

กลุ่มวิชาสาธารณภัย

sompaew@gmail.com

0816660881

https://www.jobsdeezy.com/

About

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาสาธารณภัย

Education

  • ปริญญาตรี ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์-สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2529
  • ปริญญาโท สส.ม.(สาขาพัฒนาชุมชน)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2533
  • Community Organizing through Participatory Action Research (CO-PAR), Davao Medical School, Davao City, The Philippines. 2537
  • Certificate in Communicating Population and Health Research to Policymakers. Hawaii University, the United States of America. 2542
  • Certificate in GIS Application for Population Analysis. Dundee University, the United Kingdom. 2544
  • Certificate in Geographical Information System (GIS), PC Arc/Info and ArcView GIS ณ. สถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2544

 

Loading