อาจารย์นวลใย วัฒนกูล

อาจารย์นวลใย วัฒนกูล

กลุ่มวิชาครอบครัวและเด็ก

About

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาครอบครัวและเด็ก

Education

  • ปริญญาตรี สส.บ.(สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท S. in Social Development Ateneo de’ Manila U., Phillippines