ผศ.ดร.อารีนา เลิศแสนพร

ผศ.ดร.อารีนา เลิศแสนพร

กลุ่มวิชากระบวนการยุติธรรม

areenajena@gmail.com

About

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชากระบวนการยุติธรรม คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต

Education

  • ปริญญาตรี สส.บ (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท สส.ม.(สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาเอก Doctor of Public Administration (DPA.) University of Northern Philippines.