อาจารย์ ดร.น้ำผึ้ง มีศิล

อาจารย์ ดร.น้ำผึ้ง มีศิล

กลุ่มวิชา ครอบครัวและเด็ก

example@email.com

About

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาครอบครัวและเด็ก คณะสังคมสงเคราะห์ศาตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Education

  • ปริญญาตรี ศบ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท รส.ม. (พัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาเอก (ปร.ด.) สาขาวิชาสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ