การศึกษาดูงานสังคมสงเคราะห์ กองจิตเวชและประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎ

หลักการและเหตุผล

 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้พื้นฐานการปฎิบัติงานในเบื้องต้น ได้เรียนรู้จากสถานที่ปฏิบัติงานจริง เพื่อให้มีความคิดสร้างสรรค์ ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองและได้นำเอาศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการนำเอาความรู้ ความสามารถในการปฎิบัติงาน และพื้นฐานต่างๆ ที่จำเป็นในการปฎิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างให้บุคคลได้เรียนรู้ความสามารถ ความชอบ ความถนัดของตนเองในด้านต่างๆ และสร้างให้แต่ละบุคคลเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเอง เพื่อนร่วมงาน เป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมให้แก่ตัวบุคคล โดยมีวิธีที่มีความจำเป็นและเหมาะสมเน้นการศึกษาดูงาน ซึ่งนอกจากการเสริมสร้างความรู้ทักษะในการปฎิบัติงานได้เป็นอย่างดีและยังเป็นการเรียนรู้เพื่อค้นหาความชอบของตนเองว่าเหมาะสมกับด้านนี้หรือไม่ ซึ่งจะทำให้ผู้ไปศึกษาดูงานได้ค้นหาสายงานที่เหมาะสมกับตนเองและได้รับความรู้ ประสบการณ์ในการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นด้านกลุ่มการศึกษาดูงานด้านการแพทย์ จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำโครงการศึกษาดูงานประจำปี 2566 ขึ้น

วัตถุประสงค์

1) เพิ่มพูนความรู้ในงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ในด้านจิตเวชและยาเสพติด
2) มีความเข้าใจในกระบวนการและวัตถุประสงค์ในการทํางานอย่างเป็นระบบในการรักษาและช่วยเหลือในงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
3) มีมุมมองความคิดและทัศนคติที่ดีในงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์

ศึกษาดูงานและสัมมนา ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566

Loading