คณะกรรมการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม และการดำเนินกิจกรรม 7 ส.

ในปีการศึกษา 2565 คณะสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม และการดำเนินกิจกรรม 7 ส. ตามนโยบายด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม และการดำเนินงาน 7 ส. ตามคำสั่งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ที่ 63/2565

คณะกรรมการการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม และกิจกรรม 7 ส. ของคณะงคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม

 


อ.ดร.น้ำผึ้ง  มีศิล
ประธาน

ผศ.ดร.อารีนา เลิศแสนพร 
กรรมการ  

อ.ดร.ศิริพร  เกื้อกูลนุรักษ์
กรรมการ

อ.สมศักดิ์ นัคลาจารย์
กรรมการ

แผนกิจกรรมการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม และกิจกรรม 7 ส.

กิจกรรมการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ส. ที่ 1 สะสาง “แยกให้ชัด ขจัดให้ออก” แยกของที่ต้องการกับของที่ไม่ต้องการใช้งาน หรือเฉพาะที่จำเป็นไว้เท่านั้น

ฺBefore1

After1

ฺBefore2

After2

Before3

After3

Before4

After4

Before5

After5

ความสวยงามและสะดวกต่อการใช้งาน ของลิ้นชักโต๊ะทำงาน

ส.ที่ 2 สะอาด   จัดเก็บของ แยกประเภทของที่จำเป็น ให้สะดวกเก็บ สะดวกใช้

ส.ที่ 3  สะอาด  มีวิธีการทำความสะอาด แบ่งหน้าที่กันทำความสะอาด ปัด กวาด เช็ด ถู ดูแลให้สะอาด พร้อมใช้งาน สม่ำเสมอ

ส.ที่ 4 สุขลักษณะ ปฏิบัติ 3 ส.แรกให้เป็นกิจวัตร และพัฒนาให้ดีเสมอ เพื่อสุขลักษณะที่ดีในสถานที่ทำงานและบุคลากร

ส.ที่ 5 สร้างนิสัย ช่วยกันปฏิบัติตามหลัก 7 ส. ให้เป็นกิจวัตรประจำวัน จนเป็นนิสัย

ส.ที่ 6 รักษาสภาพแวดล้อม บรรยากาศในที่ทำงานให้น่าอยู่

ส.ที่ 7 สิ่งแวดล้อม ประหยัดทรัพยากรในการทำงาน โดยยึดหลัก 1 A 3 R

A = Avoid  หลีกเลี่ยงการใช้   
R  = Reduce  ลดการใช้ 
R  = Reuse  นำกลับมาใช้
 
R =  Recycle  นำไปผลิตใหม่