ศิษย์เก่าดีเด่นคณะสังคมสงเคราะห์ฯ ม.หัวเฉียวฯ ปี 2566

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุชญา เฑียรแสงทอง ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ศิษย์เก่าทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ ด้านวิชาชีพ เริ่มทำงานจากการเป็นนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการมูลนิธิโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และสหทัยมูลนิธิ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และมีผลงานขับเคลื่อนการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับเด็กสมองพิการเป็นที่ประจักษ์ เช่น การนวดบำบัด สวนบำบัด ฯลฯ ทั้งยังนำความรู้มาถ่ายทอดแก่นักศึกษา ทำหน้าที่อาจารย์ภาคสนามในการฝึกภาคปฏิบัติ วิทยากร และร่วมเป็นนักวิจัยของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการยึดหลักปณิธาน “เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม”

Loading