ยินดีต้อนรับ

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม (Faculty  of Social  Work  and  Social  Welfare)  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (HuachiewChalermprakiet  University)  เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ทั้งในและต่างประเทศมามากว่า 30 ปี  ด้วยอัตลักษณ์ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาเป็นผู้มีความสามารถในการปฏิบัติงานงคมสงเคราะห์วิชาชีพได้ทันที ด้วยอุดมการณ์ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อคุ้มครองให้ผู้ประสบภาวะยากลำบากผ่านพ้น มีความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  นักศึกษาเป็นผู้สานต่อพลังที่สำคัญสำหรับการก้าวเป็นบัณฑิตและนักสังคมสงเคราะห์มืออาชีพในอนาคต  ดังนั้น จึงขอให้นักศึกษาตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และครอบครัวสังคมสงเคราะห์อย่างมีความสุข  สนุกกับการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม ดังปณิธานของมหาวิทยาลัย “เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม”

คณะของเรา

เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม

ACQUIRE KNOWLEDGE TO SERVE SOCIETY

สีประจำคณะ สีฟ้า

Intro3-650-648

Our History

เปิดสอนหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิตในปี พ.ศ.2533 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญ เป็นผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ

event-3.jpg

Mission & Vission

“เป็นแหล่งบ่มเพาะนักสังคมสงเคราะห์การแพทย์และฟื้นฟูผู้ประสบสาธารณภัย”

event-2.jpg

Administration

ยึดหลักการบริหารจัดการ แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และตรวจสอบได้

Success Stories

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม (Faculty of Social Work and Social Welfare) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (HuachiewChalermprakiet University) ได้ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533

บัณฑิตปริญญาตรี
0
ระดับมหาบัณฑิต
0
ระดับดุษฎีบัณฑิต
0

Our Faculty

Our Campus Life

Leadership Team

Our Administrator

นิภาพร พรมรักษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ