สอบวัดความรู้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (COM001)

สอบวัดความรู้ทักษะความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (COM001)
วันอังคารที่ 16 และวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566